————-
Euskalduna Jauregia, Bilbo, 2022ko Azaroaren 28 eta 29a
28 y 29 de Noviembre 2022, Palacio Euskalduna, Bilbao.
————-

Kontsultak / Consultas

Tel. 944 243 997

euskalhiria@tisasa.es

Datuen babesari buruzko informazio oinarrizkoa/ Información básica sobre protección de datos.

Zure datu pertsonalak erabiliko dira,etatratamendu-jarduera honierantsiko zaizkio: Ekitaldiak etaharpidetzak./ Sus datos de carácter personal serán tratados eincorporados ala actividad de tratamiento denominada: Eventos y suscripciones.

Arduraduna: Lurralde Plangintza eta Hiri Agenda Zuzendaritza, LurraldePlangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila / ResponsableDirección de Planificación Territorial y Agenda Urbana,Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes

Helburua: Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren Zuzendaritzarenekitaldiak eta harpidetzak kudeatzea eta zabaltzea. Jardunaldiak, txostenak,mahai-inguruak eta abar grabatzea, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta GarraioSailaren Euskadi.eus webgunean zabaldu ahalizateko (grabazioakurtebetezgordetzen dira)./ Finalidad: Gestión y difusión de eventos y suscripciones de la Dirección dePlanificación Territorial y Agenda Urbana. Grabar jornadas, ponencias, mesasredondas, etc. a efectos de que puedan ser difundidas en la web Euskadi.eus delDepartamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes (lasgrabaciones se guardan durante un año).

Legitimazioa: Interesdunarenadostasuna. Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunenbatbetetzeko edotratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzekojardunean. / Legitimación: Consentimientodel interesado o la interesada. Tratamiento necesario para el cumplimiento deuna misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicosconferidos al responsable del tratamiento.

Hartzaileak: Herritarrak/ Destinatarios: Cuidadania

EskubideakDatuakeskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita informaziogehigarrian jasotzen diren bestelako eskubidebatzuk ere./ Derechos: Usted tiene derecho aacceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que serecogen en la información adicional.

Informazio osagarriaGureweb-orrian kontsulta dezakezu Datuen Babesari buruzko informazio gehigarrietazehaztua:

Gardentasunaeta informaziorako eskubidea (euskadi.eus)

Información adicionalPuedeconsultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datosennuestra página web:
Transparenciay derecho a la información (euskadi.eus)

Araudia: 

Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorra

(www.euskadi.eus/contenidos/informacion/normativa_dpd/eu_def/adjuntos/RGPD-2016_0679_eu.pdf .

3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, DatuPertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa (www.boe.es/boe_euskera/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673-E.pdf )

Normativa:

Reglamento General de Protección de Datos (eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES )

Ley Orgánica3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673)

Jardunaldiak grabatu egingo dira eta bideoak urtebetez egongo dira eskuragarri Lurralde Plangintza eta Hiri Agendaren Zuzendaritzaren web gunean / Las jornadas serán grabadas y los vídeos se difundirán a través de la página web de la Dirección de Planificación Territorial y Agenda Urbana y estarán disponibles durante un año.