Data: Abenduak 22
Formatua: Online
Ordutegia: 11:00etatik – 13:00etara.
Fecha: 22 de diciembre
Formato: Online
Horario: 11:00 – 13:00h.

  Probintzia / Provincia: (*)

  Onartzen dut / Acepto (*)
  DATU PERTSONALEN BABESA / PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
  Datu pertsonalaren tratamenduari eta datu horien zirkulazio libreari dagokienez, pertsona fisikoen babesari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren EB 2016/679 Araudiaren, apirilaren 27koaren, 13. artikuluaren arabera, jakinarazten dizugu zure datuak «OPCE TRAINING DAY» izeneko fitxategian gordeko direla. Fitxategi horren jabea Kongresuak eta Ekitaldiak Antolatzeko Enpresen Euskal Elkartea da —IFK: G-95797296; helbidea: Telesforo Aranzadi 2-1º derecha (48008 Bilbao); webgunea: www.opce.eus; Datuen Babeserako delegatuaren harremanetarako helbide elektronikoa: presidencia@opce.eus—.
  Fitxategi horren helburua da unean uneko harremanei eustea eta Kongresuak eta Ekitaldiak Antolatzeko Enpresen Euskal Elkarteak egiten dituen jarduerei buruzko informazioa bidaltzea, baita “TRAINING DAY” jardunaldian parte hartzeari lotutako gestioa egitea ere.
  Datuak gorde egingo dira, interesdunak kentzeko eskatzen ez duen bitartean eta, betiere, errekurtsoa eta/edo erreklamazioa aurkezteko epeak zabalik dauden bitartean eta datuek jaso zireneko helburua betetzeko balio duten bitartean.
  Datuak ez dira lagako, salbu eta legez agintzen bada, eta ez da haien nazioarteko transferentziarik egingo.
  Tisa congresos, datuen tratamenduaz arduratzen da, jardunaldiko antolatzaile eta fitxategiaren jabearen izenean.
  Jakinarazten dugu, biltzarra egiten den bitartean, irudiak eta argazkiak grabatuko direla, balizko argitalpenetarako material erabilgarria izateko.
  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento UE 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, le informamos que sus datos pasan a formar parte del fichero “OPCE TRAINING DAY” propiedad de la Asociación Vasca de Empresas Organizadoras Profesionales de congresos y eventos (CIF:G-95797296 – Dirección postal: Telesforo Aranzadi 2-1º derecha (48008 Bilbao) – Página web: www.opce.eus – Datos de Contacto de la persona Delegada de Protección de Datos: presidencia@opce.eus).
  La finalidad de dicho fichero es el contacto puntual y envío de información relativa a las actividades que realiza la Asociación Vasca de Empresas Organizadoras Profesionales de Congresos y Eventos. Así como la gestión relacionada con su asistencia a la Jornada Training Day 2020.
  Los datos se conservarán mientras no se solicite su supresión por la persona interesada y, en cualquier caso, siempre que estén abiertos los plazos de recurso y/o reclamación procedente o mientras sigan respondiendo a la finalidad para la que fueron obtenidos.
  No se cederán datos salvo previsión legal y no se efectuarán transferencias internacionales.
  Tisa Congresos, actúa como encargada de tratamiento de los datos en nombre del organizador de la Jornada y propietario del fichero.
  Se informa de que durante el desarrollo de la jornada se procederá a la grabación de imágenes y fotografías al objeto de disponer de material para posibles publicaciones.

   Laguntzaile / Patrocina:

  Kolaboratzailea / Colabora: